bitcoin cash verkopen

wallet. 10 Conformiteit.1 Indien de Klant constateert of redelijkerwijs dient te constateren dat een transactie of betaling niet correct of niet compleet is dan dient de Klant die constatering schriftelijk per e-mail onverwijld te melden aan Phoenix, doch niet later dan twee (2) dagen volgend. Elke beslissing van de Klant om Cryptovaluta te kopen en te verkopen is de eigen beslissing en verantwoordelijkheid van de Klant. Binnen bedoelde tijdsspanne dienen de volgende acties te worden uitgevoerd om de Order voor het aangegeven aantal Cryptovaluta te voltooien: volg alle betaalinstructies en controleer vervolgens of de betaling is afgeschreven van de bankrekening van u als Klant; en klik de groene knop. Diensten: De diensten verleend door Phoenix, bestaande uit het kopen en verkopen van Bitcoin en andere Cryptovaluta van respectievelijk aan de Klant. Hieronder valt ook dat Phoenix het recht heeft informatie toe te voegen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer ontvang ik mijn uitbetaling? Credits: Het bedrag in Euro's (EUR) dat door Phoenix in het Account is gedeponeerd en wordt toegevoegd aan de volgende transactie. In dit geval is terugbetaling door Phoenix niet mogelijk. 5.9 Phoenix heeft aan haar leveringsverplichting voldaan op het moment dat de Cryptovaluta bevestigd zijn in de Blockchain voor bedoelde Cryptovaluta. ICO: Initial Coin Offering.

Trade bitcoin cash on binance
Australia bitcoin regulation
Where u can buy bitcoin
Bonus bitcoin account checker

Indien en voor zover de Klant de gekochte Cryptovaluta wil ruilen of retourneren dan dient hij dat te doen door middel van een nieuwe overeenkomst. 5.13 Phoenix kan een minimum bedrag in Euro's hanteren per Order tot koop, welk bedrag alsdan wordt gepubliceerd en geactualiseerd op de Website. Indien de betaling niet tijdig, niet volledig of zonder correcte betaalreferentie verzonden is, dan heeft Phoenix het recht om de Order te annuleren. The New York Times. Website: 2 Algemeen.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op alle Diensten van Phoenix. 5.5 Gelet op de regels voor koop op afstand zoals vastgelegd in Boek 7, Titel 1, Afdeling 9A Burgerlijk Wetboek, streeft Phoenix naar verwerking van Orders binnen twee (2) werkdagen volgend op de dag van ontvangst van de betaling. BTC Direct in de media, bitcoin kopen en verkopen kan het makkelijkst bij een online wisselkantoor zoals BTC Direct. Algemene voorwaarden van en Phoenix Payments BV 1 Definities, aanbod: Het aanbod van Phoenix aan de Klant om Cryptovaluta te kopen of te verkopen.

9.5 Indien het vermoeden van fraude, witwassen of terrorismefinanciering wordt bevestigd dan worden de transactie en Account onmiddellijk bevroren. 9.2 Vanuit het Ken-Uw-Klant-beginsel is Phoenix verplicht om persoonlijke gegevens van de Klant te verzamelen voorafgaand aan verlening van de Diensten.